Mainstream ignoruje Marrakešskou deklaraci podporující imigraci a ministerstvo vnitra o ní rovnou lže


2. května podepsal v marocké Marrakeši ministr vnitra Metnar za vládu v demisi dohodu evropských a afrických vlád na podporu imigrace do zemí Evropy.Přestože z textu deklarace je jasné, že jejím cílem je usnadnění příchodu afrických migrantů do evropských zemí, ministerstvo vnitra lže a tvrdí přesný opak, zatímco mainstreamové zdroje tuto událost raději naprosto ignorují.

Deklarace kterou z evropských zemí odmítlo podesat pouze Maďarsko, je volně dostupná na webu EU, kde si může každý přečíst, co je vlastně ve skutečnosti jejím cílem.Mo jiné je tak snahou podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce, posílit přenositelnost práv a sociální ochranu pravidelných přistěhovalců a jejich rodin, například prostřednictvím uzavření a provádění vhodných dvoustranných, regionálních nebo regionálních dohod mezinárodních úmluv a podporovat usnadnění postupů vydávání víz a usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky.Partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci.Tady je zajímavé to, že se text snaží vytvářet dojem, že jde o jakousi pro obě strany výhodnou spolupráci, což by se dalo uznat v případě, že by migrace mezi Afrikou a Evropou byla vzájemně zhruba rovnocená.Skutečnost je ovšem taková, že masová imigrace probíha pouze z Afriky do Evropy, z Evropy do Afriky nikdo pochopitelně neimigruje.

Dále je samozřejmě třeba zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení.Pochopitelně tak budou potírány ještě více tendence stavící se na odpor proti této řízené imigraci, takže se zřejmě brzy dočkáme dalšího “vylepšení” už dnes notně elastických paragrafů, aby bylo možno tyto odmítavé reakce stíhat a přísně trestat.Rovněž budou demokratury v čele s jejich hlásnými troubami jako jsou Česká TV a Český rozhlas ještě více lidem vymývat mozky ve snaze je přesvědčit, jakým jsou pologramotné masy černochů a Arabů pro Evropu přínosem.

Pokud se pak podíváme na web ministerstva vnitra, píše se zde, že cílem Marrakešské deklarace je podpora v boji proti nelegální migraci, pašování lidí a převaděčství a návraty nelegálních migrantů zpět do těchto afrických zemí a že africké státy se rovněž zavazují k posílení spolupráce v návratech, například prostřednictvím zlepšení identifikace nelegálních migrantů a rychlejšího vydávání náhradních cestovních dokladů.To je tedy v zásadním rozporu s tím co Metnar v Marrakeši podepsal a jedná se tak o jasnou manipulaci, či spíše lež.Dále se na webu MV tvrdí, že se jedná o právně nezávazné politické dokumenty, které pro Českou republiku neznamenají přijetí žádných nových závazků v oblasti legální migrace či přijímání migrantů.Otázkou pak je, proč Maďarsko, které se staví k imigraci zásadně odmítavě ji odmítlo podepsat a proč ji představitelé ostatních států tedy vlastně vůbec podepsali.

Je tedy zjevné, že plán na likvidaci Evropy prostřednictvím imigrace pologramotných a zdegenerovaných mas dále pokračuje a kromě maďarských politiků, ho všichni ostatní bez námitek a sebemenších výhrad odsouhlasili.A že se nejedná o žádnou bezvýznamnou dohodu, jak se ji snaží bagatelizovat MV dokazuje reakce mainstreamu, který se tomuto tématu už 14 dní raději zcela vyhýbá a dělá že neexistuje, zatímco svatbě britského princátka s americkou herečkou věnuje každý den minimálně jeden článek.

Advertisements

Demokratura se chystá zakázat Bartošovu Národní demokracii


To že Adam B. Bartoš leží demokratuře dlouhodobě v žaludku je dobře známo (1), (2).Nově se ovšem inkviziční soudy demokratury snaží zakázat i Bartošovu politickou stranu Národní demokracie zřejmě v domění, že tím šíření pro demokraturu nebezpečných myšlenek zamezí.O tom se dá ovšem s úspěchem pochybovat, jelikož nežijeme už ve středověké inkvizici, kdy se v době ještě před vynálezem knihtisku informace šířily dosti obtížně, nýbrž v době internetu, kdy se šíření informací nedá prakticky zabránit.

Inkviziční soudy demokratury, tak Bartoše zjevně na objednávku s vydatnou pomocí gumových paragrafů viní z antisemitismu, popírání holokaustu, podněcování nenávisti a dokonce xenofobie.Atisemitismem se Bartoš provinil především proto, že převzal termím “konečné řešení židovské otázky“, které pochází od duchovního otce státu Izrael Theodora Herzla, čímž soudy především prokázaly svou nekonečnou stupiditu.Popírání holokaustu je pak osvědčený paragraf, podle kterého je zakázáno jeho zpochybňování, takže se už nutně nejedná o historickou událost, nýbrž o holokaustové náboženství, jelikož všechny běžné světské teorie bez vyjímky zpochybňování z principu podléhají a v rámci vědeckého přístupu podléhat musí.Otázkou ovšem je, jak lze holokaust, který je slovy soudkyně nezpochybnitelný a nacházející se tedy nutně mimo realitu, vlastně zpochybnit.Nově se na seznamu Bartošových hříchů objevuje i xenofobie, která zatím trestná není, ale nejspíše brzo bude, jelikož být vůči cizákům apriori nedůvěřivý, narušuje plynulou imigraci pologramotných primitivních ras do Evropy.

Aby soudkyně podtrhla závažnost Bartošových nenávistných projevů, tak se prý dokonce pustila do rozsáhlého historického exkurzu o holokaustu, což zní sice docela nadějně, ale brzo zjistíte, že oním rozsáhlým exkurzem je opět pouze papouškování holokaustových dogmat, která od sebe všichni oficiální “historici” holokaustu vzorně opisují a to především bajek z pera Elieho Wiesela, kterého si Bartoš dovolil označit za lháře.Soudkyně se tak zase pouze zesměšnila, když označuje na základě Wieselových fantasií Buchenwald jako vyhlazovací tábor, přestože Buchenwald jím ve skutečnosti ani podle mainstreamové historiografie nikdy nebyl, a byl jím jen ve Wieselových “svědectvích” vycucaných z prstu.Soudkyně nám tak svým exkurzem názorně předvedla, jakou mají holkoaustová svědectví, na nichž celý holokaust vrávorá vlastně hodnotu.

Bartošovi musela demokratura rovněž spočítat jeho kritiku přivandrovalých muslimských mas, které se skládají z pologramotů a muslimských elit z velké části zasažených incestem a polygamií, což v důsledku vede k jejich degeneraci a čímž se kruh islám – incest – polygamie – degenerace uzavírá.Tyto skutečnosti pochopitelně nelze beztrestně zveřejňovat, jelikož to opět ohrožuje plánovanou imigraci těchto pologramotů do Evropy, která aby podle evropských vládnoucích politiků nezdegenerovala, potřebuje těmito imigranty obohatit.Ve skutečnosti je tak celá tato soudní tragikomedie krásnou ukázkou lží jdoucích ruku v ruce s nekonečnou tupostí, a je urážkou každé ještě myslící bytosti.

Orwellovská vize se naplňuje – Evropská komise chce na občankách otisky prstů


S postupem času je čím dál více zřejmé, že mnohé takzvané konspiranční teorie, které mluvily o plánech EU na sledování svých občanů, nebyly vůbec konspirační a už vůbec nepřeháněly, jelikož realita jak se zdá, bude brzy mnohem horší.Evropská komise, se totiž chystá všechny svoje občany identifikovat rovnou podle otisků prstů.

Zatímco ještě před nedávnem se otisky prstů snímaly pouze osobám podezřelým z trestné činnosti, v případě že Evropská komise svoje návrhy prosadí, budou mít všechny potřebné úřady včetně restriktivních složek evropských demokratur k dispozici otisky prstů všech občanů EU.Nemusí tak mít člověk ani moc velkou fantazii, aby si dokázal představit, jaké možnosti se tímto ve sledování občanů nabízí.

Instituce bruselské EU, mají samozřejmě už připravenou “argumentaci”, proč je tato opatření nutné zavést.Důvodem má být údajně zmenšení manévrovacího prostoru teroristů a dalších zločinců.Tato argumentace by se dala snad akceptovat v případě, pokud by se tito teroristi na území EU dostávali jaksi ilegálně, a oni zmiňovaní zločinci, by se v daktyloskopických databázích nenacházeli.Realita je ovšem taková, že tito teroristi se etablují především ze statisíců imigrantů z Afriky a blízkého východu, které do Evropy politické špičky mnoha států EU nekontrovatelně vpustily, či spíše pozvaly a otisky prstů zločinců, jsou rovněž v policejních databázích dávno zaneseny.

Situace je tedy taková, že v době, kdy se přes hranice států EU přesunují tisíce imigrantů prakticky bez jakékoliv kontroly a pochopitelně bez jakýchkoliv dokladů, Evropská komise plánuje další orwellovská opatření proti svým občanům, která budou mít sotva nějaký efekt v případě jedinců, kteří se chystají páchat teroristické útoky.Je tak naprosto jasné, že cílem Evropské komise není jakési potíraní teroristů, které sem před nedávnem pozvala a stále ještě zve, nýbrž ještě více terorizovat a sledovat své občany.

Na místě je rovněž zmínit, že přestože využití otisků prstů k identifikaci osob je používáno už od devatenáctého století, současná evropská demokratura je v historii první, která se chystá odebrat otisky prstů povinně a plošně všem občanům, což si nedovolily ani komunistické režimy.

77% znásilnění ve Švédsku mají na svědomí 2% muslimské mužské populace


Přestože se švédské vládnoucí kruhy usilovně snaží kriminalitu migrantů neevropských ras tajit, aby neohrozili plánované osídlování EU migranty, přece jen lze nějaká data týkající se této kriminality dohledat na webu švédské národní rady pro prevenci kriminality.Jelikož celková muslimská populace ve Švédsku se odhaduje na 4,4% (2013), pokud tedy odečteme děti dá se odhadnout, že nejméně 2% jsou muži.Přestože ve Švédsku neexistují žádné oficiální statistiky o počtu muslimů, podle výzkumného střediska PEW jich zde žije kolem 450 tisíc.

Ačkoliv se v případě pachatelů znásilnění u cizinců neuvádí náboženské vyznání, velká většina z nich pochází z muslimských zemí.Například tak podle inspektora policie v Oslo Hanne Kristin Rodheho, pachatelé jsou často nezaměstnaní a byli žadateli o azyl v posledních pěti letech. Hrubý odhad kolem 80 procent podílu muslimů na znáslilnění byl rovněž anonymně potvrzen švédskou policií.Skutečná čísla jsou však určitě ještě vyšší, jelikož do tohoto počtu nejsou započteni muslimští imigranti se švédským občanstvím, kterých není zrovna zanedbatelné množství, nýbrž jsou započteni do švédské populace, aby se už tak extrémně vysoká kriminalita imigrantů poněkud vylepšila na úkor etnických Švédů.Tato praktika, která jisté etnické skupiny s prokazatelně neúměrně vysokou kriminalitou zahrnuje do bílé majority, se tak stává velmi oblíbenou a začínají ji už bohužel zneužívat i některé americké instituce.

Jak už bylo zmíněno, oficiální švédská místa ve spolupráci se závislým mainstreamem kriminalitu imigrantů muslimského původu důsledně tají, takže jediná oficiální významná studie pochází z posledních dekád minulého století.Jelikož už z této studie vyplynulo, že imigranti jsou zodpovědní za minimálně 62% znásilnění, je pochopitelné, že se v dalších studijích násilné muslimské kriminality už nepokračovalo, protože zveřejňování muslimských zločinů na ženách, by k podpoře proimigrační politiky EU příliš nepřispělo.

Přestože tedy oficiální statistiky muslimské kriminality z posledních let ve Švédsku neexistují, respektive nejsou veřejně dostupné, vzhledem k neustálému přílivu imigrantů do země je jasné, že podíl na násilné kriminalitě muslimů se zvyšuje, což dokládají i neoficiální odhady a svědectví švédských policistů.Rovněž statistiky sexuálních deliktů barevných etnik v USA hovoří jasně, takže očekávat, že se bude podíl neevropských imigrantů na této násilné kriminalitě v evropských zemích nějak významně lišit, by bylo opravdu dost najivní.

Švédská důchodkyně je stíhána za tvrzení, že islámská imigrace povede ke snížení IQ


Je to tady, evropské demokratury stíhají konstatování nepohodlných faktů, jako podněcování k nenávisti.I když to není tak dlouho, co jme zde před touto hrozbou varovali, přece jen jsme nečekali, že k tomu dojde tak záhy.Demokratury ale zjevně nechtějí nechat nic náhodě, jelikož imigrace přivandrovalců neevropských ras nepokračuje zrovna podle představ Bruselu a je tedy nutno všechno co tuto imigraci ohrožuje, rozuměj především zpomaluje, přísně postihovat na základě k tomu předem vytvořených gumových paragrafů.

Doposud se demokratury odvažovaly trestat pouze ta fakta, která je nutno tajit a jsou spojená pouze s nacismem, jelikož v tomto směru se už demokraturám podařilo ovčanům dostatečně vymýt mozky a tyto inkviziční rozsudky tak už nenaráží na prakticky žádný odpor, jak ukázal i případ Adama Bartoše.Případ ze Švédska, je už ovšem zcela jiný level, jelikož skutečnost, že islám vede v důsledku incestu a polygamie prokazatelně ke snížení inteligence, rozvoji duševních poruch a vrozených postižení u dětí je všeobecně uznávaný fakt.Švédsko, které je k muslimské imigraci dlouhodobě velmi vstřícné, tak chce tyto skutečnosti v případě jejich zveřejnění trestat a dá se očekávat, že se tato praxe do budoucna rozšíří i na další země EU, které rovněž mají snahu tuto muslimskou imigraci nadále podporovat, navzdory všem negativním jevům, které prokazatelně přináší.

První obětí této inkvizice se tak stala šedesátipětiletá švédská důchodkyně z Jönköpingu, a je obviněná z nenávisti vůči populační skupině, protože zveřejnila na Facebooku, že přistěhovalectví vede ve Švédsku k nižší úrovni IQ, což je vzhledem k faktu, že muslimové pochází z velké části z incestních a polygamních vztahů, sotva překvapivé.Žena dále dodala, že pokud bude přistěhovalectví pokračovat, inteligence ve Švédsku bude brzy na úrovni zlatých rybiček.Průměrné IQ ve skandinávských zemích přitom podle výzkumníka Jamese Flynna od roku 1995 znatelně pokleslo, zatímco v nemuslimských zemích a zemích bez muslimské imigrace roste, nebo alespoň má setrvalou úroveň.Lze to tak sotva vysvětlit jinak, než masivním přílivem zdegenerovaných muslimských mas do těchto severských zemí.

Tento případ je tak dalším důkazem, že evropské demokratury mají jasný cíl, kterým je prostřednictvím imigrace primitivů dosáhnou toho, aby se z původních Evropanů, stala tupá pologramotná masa, kterou bude možné podle přání bruselské nomenklatury snadno manipulovat.

Německá demokratura v rozporu se zákonem toleruje bigamii vedoucí k degeneraci


To že islamizace Evropy je na postupu a že nejde o žádný spontání proces, nýbrž o řízenou akci Bruselem, bylo zřejmé už dávno.Nyní se to ovšem potvrdilo naprosto jasně, když německé úřady, začaly povolovat islamistům bigamii, přestože je to v rozporu se zákony platnými v Německu, což tyto úřady paradoxně přiznávají.

Zjevně tak incest, který islamisti praktikují v zemích EU už desítky let a který rovněž úřady přehlíží, došlo na další etapu, v které začne být islamistům tolerována rovněž bigamie, či spíše polygamie, jelikož islám povoluje mužům mít rovnou čtyři manželky.Cíl je zřejmý, zamořit země EU tupou zdegenerovanou masou, kterou budou efektivně produkovat incestní svazky a to rovnou v mnohoženství, které bude úřady velkoryse tolerováno.

Pokud v tomto případě ponecháme stranou už tak děsivý dopad incestních vztahů mezi islamisty jak na fyzické, tak psychické zdraví populace, rovněž polygamní vztahy, které jsou v islámských komunitách rovněž běžné, mají vážný dopad na zdraví z nich vzešlých potomků.Polygamní vztahy tak významně zvyšují pravděpodonost výskytu mnohých genetických poruch vedoucích k retardaci, jejichž výskyt je v komunitách zamořených incestními vztahy už i tak několikanásobně vyšší, než u běžné neincestní populace.

Například tak v mormonské komunitě v americkém Utahu, ale i v komunitách v Kamerunu, v kterých je běžná polygamie, je prokázán výskyt genetické poruchy která způsobuje, že děti z polygamních rodin trpí extrémními fyzickými a duševními dysfunkcemi, jak píše Dr. Theodore Tarby, který je specialistou v oblasti vzácných dětských nemocí a který už v roce 1990 odhalil negativní dopad polygamistických praktik na porody.Podle Marka Stonekinga pracujícího jako genetik v institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, polygamie snižujete celkovou genetickou rozmanitost, protože velmi malý počet mužů má nepřiměřeně velký vliv na příští generaci a náhodné genetické mutace se stávají významnějšími.

Přestože negativní vlivy polygamie vedle incestu, které jsou mezi islamisty hojně rozšířeny, vedou prokazatelně k vážným genetickým poruchám, a nelze tak tvrdit, že jejich dopad na zdraví není znám, evropské demokratury pod dohledem Bruselu systematicky tyto středověké praktiky u muslimských imigrantských komunit nejen přehlíží, ale dokonce se je soudy v rozporu s platnými zákony pokouší legalizovat.To v případě jejich rozšíření, povede neodvratně k degeneraci evropské populace stejně, jako v komunitách, kde jsou tyto praktiky už po mnoho generací naprosto běžné.To vše se souhlasem evropských vlád  a dokonce prý v zájmu dětí, takže sotva lze pochybovat o tom, že systematická degenerace evropské populace není jejich cílem.

Zeman zůstává na Hradě, Brusel se nezmohl na reakci


Ač s těsným výsledkem, Miloš Zeman dalším vítězstvím v přímé volbě obhájil prezidentskou funkci a zůstává tak na dalších pět let prezidentem.To vše navzdory masové a často lživé protizemanovské propagandě mainstreamu a veřejnoprávních médií, placených z koncesionářských poplatků je tak pouze důkazem toho, že tato média už ztratila jakoukoliv důvěryhodnost, a velká část národa je oprávněně považuje za žumpu.

Přestože během několika málo hodin znovuzvolenému prezidentovi gratulovalo kromě jeho příznivců i mnoho jeho odpůrců, Brusel se zatím nezmohl ani na stručnou gratulaci, což jasně naznačuje, jaký je Zeman pro bruselskou imigrantsko – vítací nomenklaturu vážný problém.Brusel je tak zjevně stále v mírném šoku, jelikož masivní protizemanovská mobilizace mainstreamových médií včetně těch veřejnoprávních v posledních dnech vytvářela iluzi, možného Drahošova vítězství.Dostmožná se ale tato masáž nakonec obrátila proti kandidátovi pražské kavárny Drahošovi a mnoho tímto vymýváním mozků znechucených voličů, nakonec dalo hlas Zemanovi.

S Zemanem na hradě, tak bude snad možno dále pokračovat v některých krocích, které by mohly vést k narovnání mediálního prostředí, které je jak ukázaly právě skončené prezidentské volby, notně zdeformováno a k objektivitě má na hony daleko.Pokud jde o závislý mainstream v soukromých rukách, je jeho právem psát si jak uzná za vhodné, v případě veřejnoprávních médií, která jsou placena z daní občanů, je však situace více než tristní.Českou televizi i Český rozhlas, tak zjevně ovládá pražská kavárna, na kterou z povzdálí dohlíží orgány EU.Je tak nejvyšší čas, omezit těmto závislým médiím přístup ke zdrojům, které sprostě zneužila k protizemanovské propagandě a na druhé straně k propagaci Zemanova protikandidáta Drahoše.

Rovněž strašení těchto médií Ruskem a údajným vlivem ruské tajné služby na prezidentské volby nepadlo na úrodnou půdu, přestože sám Zemanův protikandidát se usilovně snažil vyvolat strach z Ruska, což je obzvláště pikantní vzhledem k faktu, že sám podepsal onu výzvu, která má proti strachu bojovat.Přestože pak všichni takzvaní mediální odborníci označují Zemanovi voliče za ty méně chápavé, zatímco Drahoše prý volila ta chytřejší část populace, současná realita tomu nenasvědčuje.Přestože známe moc dobře ruskou historii, takže jsme daleci si Rusko jakkoliv idealizovat, faktem je, že v Kremlu dnes nesedí žádný paranoidní bolševický diktátor a situace v Evropě je taky dost odlišná od situace, která v Evropě panovala v století minulém.Zemanovi voliči tak naprosto správně rozpoznali, že Evropu neohrožuje Rusko, nýbrž miliony zhusta muslimských imigrantů, kteří jsou na cestě do Evropy.A protože je dobře známo, co islám napáchal v zemích odkud se dál jako mor šíří nejen do Evropy, právě ti co volili Drahošův pozitivní přístup k imigraci, který sám potvrdil v zvacím dokumentu, prokázali pouze svoji najivitu, či spíše omezenost.

S Zemanem na Pražském hradě, tak zde zůstává ještě naděje, že některé země Evropy, si stále udrží svůj původní evropský charakter a že nebudou připomínat spíše arabský bazar, jak je už dnes možno vidět v mnoha městech Evropy, která se islámu díky vítací politice Bruselu, podařilo zamořit.