ČT znovu ohlupuje v případu kolapsu WTC


V pondělí 9. září odvysílala veřejnoprávní televize tendenční pseudodokument, který se snažil tvářit velmi odborně a který měl potvrdit oficiální verzi, podle které se budovy WTC zřítily v důsledku oslabení konstrukce působením vysokých teplot.Tento rádoby dokument je ovšem plný nesmyslů a vyložených lží, což ovšem výborně zapadá do vysílacího schématu ČT, jehož hlavním cílem je šíření dezinformací.Podíváme se tedy na to, čím se snaží ČT, prostřednictvím tohoto dokumentu, svoje diváky ohlupovat.

Předně je třeba zdůraznit, že v dokumentu prezentované závěry, nevychází z žádných forenzních výzkumů založených na vědeckých postupech, nýbrž jsou výsledkem pouze tendenčních počítačových simulací.Samozřejmě nic nemáme proti počítačovým modelům, tyto modely jsou ovšem stejně jako všechny simulační modely závislé na kvalitě dodaných dat, která jsou do nich zadána.Dodáte li relevantní data, model se bude blížit realitě, dodáte li chybná data, bude chybný i samotný model.

NIST, který dostal za úkol zpracovat analýzu kolapsu, nemohl pochopitelně vycházet z forenzních analýz materiálu z trosek WTC, protože ten byl namísto podrobného zkoumání, promtně vyvezen mimo území USA, kde byl zlikvidován.NIST se tak uchýlil k vytváření počítačových simulací, které jsou založeny nikoli na reaálných datech, nýbrž z části na dojmologii a z části na požadavcích oficiálních míst.Hned od počátku je zde tak patrný typický rys pavědeckého přístupu, kdy NIST od počátku nekriticky přebírá oficiální verzi, podle které se budovy zřítily v důsledku oslabení konstrukce vlivem vysokých teplot.Tato verze se objevila jako prvotní vysvětlení kolapsu, krátce bezprostředně po zřícení budov.

NIST tedy namísto toho, aby zadal analýzu staisíců tun oceli z trosek WTC laboratořím po celé zemi, aby se vyloučily případně chyby, nechá namísto toho trosky odvézt ze země a začne výtvářet fantasmagorické počítačové modely, v nichž bere v potaz pouze onu jednu oficiální hypotézu a všechno ostatní ignoruje.Ignoruje i reálné pokusy, v kterých bylo prokázáno, že konstrukci požáry kriticky oslabit nemohly a drží se svých nereálných modelů jako lejno košile.První simulace NIST jsou tak prokazatelně tendenční, protože neberou v potaz ani masivní jádro budovy.

Po kritice NIST nakonec do svých modelů jádra budov zapracuje, nicméně dochází k závěru, že následkem nárazu byla významná část nosníků jádra natolik poškozena, že následně způsobily kolaps budov.Což je překvapivý obrat vzhledem k faktu, že v předchozích modelech jádro v simulacích NISTu nehrálo žádnou roli.NIST tak potvrzuje, že nepracuje na základě reálných dat, nýbrž se na základě objednávky snaží manipulovat.Tady by jsme mohli skončit, jelikož je nezpochybnitelné, že NIST od počátku mystifikuje a cíleně vytváří tendenční modely, které nemají s realitou nic společného.To by byla ovšem chyba, protože by jme se ochudili o mnoho dalších až komických tvrzení, kterými se česká televize snaží svoje diváky ohlupovat.

NIST tedy navzdory tomu, že neprovedl žádnou forenzní laboratorní analýzu jádrových nosníků, které měly být odpovědné za kolaps, dovoluje si tvrdit, že byly vážně poškozeny a způsobily symetrické zhroucení budov do svého půdorysu.NIST si tak klíčová data cucá z prstu, jelikož forenzní data neměl nikdy k dispozici, protože oficiální místa se trosek WTC nahonem zbavila.Namísto roky trvajících analýz, tak zde máme narychlo spíchnuté počítačové modely NIST, které vaří z vody a stojí na vodě a jsou oficiálními místy vydávány za nezpochybnitelné, což je další typický znak pavědy, jelikož každá teorie musí být z principu zpochybnitelná.

Na základě těchto “nezpochybnitelných” teorií a závěrů NISTu, pak někteří rádoby odborníci v dokumentu dochází k humorným závěrům.Kolapsem jádra v důsledku vysokých teplot tak mělo při jeho zhroucení dojít k stržení okolní konstrukce tak, že se celá údajně zhroutila do sebe.Na mnoha záběrech je ovšem patrné, že mnohatunová torza nosníků, se nehroutí směrem k jádru budov, jak nám líčí oficiální verze, ale naopak odletují až stovky metrů daleko naprosto opačným směrem.Tyto odletující trosky, které vážně poškodily mnoho okolních budov, ovšem oficiální verze ignoruje, jelikož by těžko vysvětlila, jak požáry z trochy benzínu roztrhaly na kusy masivní nosníky, které desítky let snášely bez újmy mnohasettunové zatížení a ještě je dokázaly vymrštit obrovskou rychlostí minimálně na druhou stranu ulice.V reálném světě se totiž oslabená ocelová konstrukce nakloní směrem největšího oslabení a tedy nejmenšího odporu a nakonec se převrátí, což je mnohokrát prokázáno v praxi.

Rozhodně se ale rychlostí volného pádu neřítí k zemi, kdy je současně jakousi NISTem nespecifikovanou silou trhána na kusy.Rychlost kolapsu NIST pochopitelně rovněž ignoruje, protože to odporuje fyzikálním zákonům, jelikož žádný kolaps budovy se nezrychluje, nýbrž zpomaluje, protože materiál spodní části klade padajícímu materiálu odpor.Jedinou vyjímkou jsou řízené demolice, kdy jsou spodní patra včas odpalována, aby nekladla kolapsu odpor.Teplota oněch požárů se pak měla podle odborníků z NISTu zvyšovat, což je pro oficiální verzi nutností, jinak by nemohlo docházet k deklarovanému oslabovaní nosné konstrukce a následnému kolapsu.Skutečnost je taková, že teplota byla nejvyšší krátce po nárazu, pak se teplota hoření nevyhnutně snižovala, kdy masivní konstrukce působila mimochodem jako chladič, což dokazuje i hustý dým a minimum plamenů.Rovněž záznamy komunikace hasičů prozrazují, že požáry byly pod kontrolou a nemohly tak dosahovat oněch kritických teplot.Tyto skutečnosti NIST ovšem rovněž elegantně přechází mlčením.

Přestože zastánci kolapsu v důsledku požáru a poškozeni jádra nárazem letadla uznávají, že obě budovy WTC byly poškozeny naprosto odlišně, vůbec je nepřekvapuje, že se obě budovy navzdory asymetrickému poškození, zřítily naprosto vzorně a identicky, symetricky do svého půdorysu, z čehož je jasné, že poškození nárazem, nemělo na následný kolaps žádný vliv a že za následný kolaps, nesou odpovědnost vlivy a síly naprosto odlišné, které se ovšem nikdo z oficiálních míst ani nepokusil zkoumat.Jednoduše řečeno, pokud jsou dvě budovy poškozeny naprosto odlišně na jiných místech nosné konstrukce a i v odlišné výšce, a přesto se zhroutí obě tyto budovy naprosto identicky a symetricky, zůstává nám nutně něco skryto, jelikož asymetrické poškození, nemůže způsobit symetrický kolaps.

Bizarní je taky tvrzení v dokumentu, podle kterého jeden motor prolétl rohem budovy WTC a skončil na ulici.To by nebylo zase tak překvapující, pokud by se podobně chovaly i motory v případě údajného útoku na Pentagon.V tomto případě ovšem fyzikální zákony jaksi absentovaly a oba motory Boeingu se nejen nevysvětlitelně vypařily a současně nezpůsobily na fasádě Pentagonu sebemenší poškození.Ve skutečnosti se vůbec o dopravní letadla nejednalo, což je z detailních záběrů jasně patrné, ale nejspíše šlo o armádní drony.

ČT tak opět názorně předvedla, že je především médiem pro šíření dezinformací a dogmat, která nemají s vědeckým bádáním nic společného.

Advertisements

Jak se (ne)vyšetřoval kolaps WTC


Teroristický útok na let PA103 společnosti Pan Am nad skotským Lockerbie v roce 1988, znamenal pro vyšetřovatele obtížný úkol, protože trosky zničeného Boeingu 727, byly rozptýleny na rozloze téměř 900 km čtverečných a bylo nutné je všechy nalézt a podrobně analyzovat.Proto vyšetřovatelé vynaložili enormní úsilí, aby bylo možno dopátrat se viníka.Tento případ je potom současně ukázkou toho, jak má vyšetřování teroristického útoku vypadat.V případě pádu WTC v roce 2001, však vyšetřovatelé už tak důslední nebyli, působili oproti těm z Lockerbie spíše líně a dělali vlastně pravý opak, když se snažili trosek WTC, co nejdříve zbavit.

Základem každého seriozního vyšetřování, je tedy shromáždt veškeré dostupné důkazy a důkladně je analyzovat, jelikož bez nich je zdárné vyšetření případu prakticky nemožné.Proto se taky vyzvedávají vraky letadel i z velkých hloubek, a jen jejich nalezení často trvá i několik let.Přesto se vyšetřovatelé ve snaze odhalit příčinu havárie nikdy nevzdávají a žádná neobjasněná havárie není nikdy odložena k ledu.Ani v případě Lockerbie tomu nebylo jinak, během vyšetřování bylo postupně na obrovské rozloze nalezeno 10 000 částí letadla.Na základě podrobných analýz každého kousku, byla nakonec prokázáno, že nálož byla skryta v radiopřijímači a na základě sériového čísla byl nakonec odhalen i pachatel.Celé vyšetřování včetně všech odborných posudků pak trvalo dlouhé tři roky, než si mohli být vyšetřovatelé jistí tím, kdo za útokem stojí.

Pokud se pak zaměříme na vyšetřování útoků na WTC, tak v jeho případě, byly údajní teroristé odhalení během pouhých tří dnů.Je ovšem otázkou, jak tak rychle byli vyšetřovatelé schopni všechny teroristy ztotožnit, když si nikdo příliš shromažďováním důkazů z hromad sutin na Ground Zero hlavu nelámal.Byla zde naopak patrná snaha trosky všech budov WTC, co nejrychleji odvézt a někde daleko zlikvidovat.Největší a současně nejdůležitější část trosek WTC tvořila ocel, což byl hlavní konstrukční materiál budov a jako takový byl nejpodstatnějším důkazem a měl být tedy zachován a podroben podrobné analýze, aby mohlo být prokázáno, co způsobilo selhání celé konstrukce budov a následný kolaps a proč se některé budovy WTC přes vážné poškození a požáry naopak nezřítily.Namísto toho, oficiální instituce zajistily jeho pohotovou recyklaci.

Téměř 200 000 tun konstrukční oceli pocházející z trosek budov WTC, tak bylo spěšně odvezeno do sběrných dvorů v New Jersey.Velká část trosek byla následně dopravena do Číny a Indie.Jen čínská firma Baosteel odkoupila 50 000 tun této oceli za cenu $120, což neodpovídalo ani průměrné tehdejší ceně za tunu $160 a co naznačuje, že byla enormní snaha ocel z WTC prodat a to možná co nejdále to šlo.Odstraňování trosek pak bylo velmi rychlé a v prvních týdnech po kolapsu, bylo odstraněno 130 000 tun trosek, většinou právě konstrukční oceli.

Aby jsme ale oficiálním institucím nekřivdili, je třeba uvést, že během vyřetřování, bylo zachráněno 150 kusů ocelových trosek, přičemž celkový počet trosek se odhaduje na stovky tisíc kusů oceli.Přesnější údaje nejsou k dispozici, jelikož během spěšného odklízení, se nikdo ani nesnažil trosky počítat, natož zjišťovat, o jaké trosky se jedná, a vůbec už provádět alespoň jakousi katalogizaci.Vzhledem k tomu, že z Boeingu zničeného nad Lockerbie vážícího pouhých pár desítek tun, bylo podrobeno zkoumámí 10 000 kusů trosek, působí 150 kusů trosek ze všech budov WTC přímo komicky.Aby náhodu nějaká suť neskončila jinde než v peci, byl do vozů které ji z Ground Zero odvážely, instalován GPS systém, v ceně mnoha set dolarů na každý vůz.Jednalo se tak zjevně o velmi horký materiál a to jak doslova, tak obrazně.

Celkově bylo podle agentury FEMA z Groud Zero vyvezeno pře 350 000 tun oceli do sběrných dvorů, kde byly následně připraveny k recyklaci.Jelikož se tedy instituce odpovědné za vyšetřování, obratně a velmi rychle zbavily prakticky všech trosek, tedy důkazního materiálu, sotva se dále vůbec dalo mluvit o nějakém vyšetřování, jak se nás snaží oficiální místa a zkorumpovaný mainstream balamutit.Starostu NY Michaela Bloomberga to ovšem příliš neznepokojovalo a podle jeho názoru, pokud chceme zkoumat konstrukční metody, použijeme dnes počítače a pohled na kus kovu nám prý obecně nic neřekne.NIST, který následně vydal závěr, podle kterého kolaps všech budov způsobily lokální požáry, si zjevně jeho slova vzal k srdci.NIST tak pohotově vyprodukoval jako “důkazy” své teorie kolapsu několik počítačových simulací, které ovšem s realitou neměly mnoho společného.Tyto modely tak ignorovaly masivní jádro budovy a především, nebyly založeny na fyzických důkazech, ale pouze na tendenčních hypotézách NISTu, které neměly pražádnou oporu v realitě.Žádná budova s ocelovou konstrukcí, se totiž nikdy před tím, ani potom, v důsledku požáru nezřítila.

Přestože byly tedy všechny důkazy až na pár kusů oceli zlikvidovány, přesto i na těch pár zachráněných kusech je patrné, že byly vystaveny mnohem vyšším teplotám, než může způsobit běžný požár i za přispění leteckého benzínu, tedy teploty maximálně kolem 1 000 stupňů.Tyto teploty tak nejsou schopny tavit ocel, maximálně ji mohou lokálně oslabit.Rovněž prach zachycený při pádu WTC prokázal obsah nanothermitu a dalších sloučenin, které posílají oficiální verzi NIST postavenou na virtuálních počítačových modelech do říše bajek a současně prokazují, že příčinou kolapsu nebyly požáry, nýbrž narušení nosníků teplotami hodně přes 2 000 stupňů.Nové a nyní skutečné vyšetřování založené na skutečných důkazech je tedy více než žádoucí, jelikož jsou zde závažné otázky, jako například odkud už jednoznačně prokázaný nanothermit pochází, když ho bylo možné v té době vyrobit jen v několika málo laboratořích a to v požadovaném množství  pouze v těch armádních.

Monster podvod s pádem WTC se začne znovu vyšetřovat


Je to už dlouhých 17 let, co se zřítily budovy WTC 1, 2 a 7, a WTC 3 a 4 byly vážně poškozeny.Příčinou zřícení měl být podle oficiální legendy náraz dvou údajně unesených letadel teroristy z Al Kajda a následný požár, který měl narušit pevnost ocelové konstrukce budov.Současně měl být uneseným letadlem zasažen i Pentagon a pokus zasáhnou uneseným letadlem sídlo prezidenta White House, se prý podařilo pasažéry zmařit, takže se mělo zřitit poblíž Shankswille.

Přestože už krátce po útocích bylo zřejmé, že oficiální verze má mnoho nedostatků a že “ztotožnění” údajných teroristů během několika málo desítek hodin je silně nepravděpodobné (v případě útoku nad skotským Lockerbie trvalo odhalení pachatelů několik let a došlo k němu až po podrobné analýze veškerých trosek) a expertízy v podáni NIST jsou vyloženě zmanipulované, přesto tehdejší vládnoucí klika v čele s prezidentem Georgem Bushem mladším prosadila na základě těchto útoků pohotově invazi do Afghanistánu, kde tamní Taliban měl údajně skrývat pachatele útoků a protlačila rovněž několik klíčových zákonů, které vedly k významnému omezení občanských svobod.

Navzdory tomu, že mnoho odborníků a vědců, jako například Steven Jones pokusy prokázalo, že NIST ve svých expertízách cíleně manipuluje, falšuje v dokumetech a v některých případech jeho zástupci rovnou lžou, mainstreamové zdroje systematicky na vládní objednávku tyto jejich námitky ignorovaly a ignorují je dodnes.Stejná situace je pak i v Evropě a opět ukázkovým odstrašujícím příkladem je zde jako obvykle Česká televize, která v kauze WTC, na objednávku jistých míst, systematicky šíří bludy a snaží se své diváky přesvědčit, že náhodnými nárazy do dvou identických budov dvěma letadly letícími ze zcela odlišných směrů a v různých výškách, lze u obou budov dosáhnout téměř naprosto identického a ukázkového kolapsu, jako při řízené demolici.Je tedy zjevné, že oficiální verze je když ne na první, tak minimálně na druhý pohled naprosto absurdní a kompletně vylhaná.

Rovněž v případě útoku na Pentagon se jedná už při zběžném zkoumání o primitivní podvod.V okolí se nenachází téměř žádné trosky, jak bývá obvyklé u leteckých katastrof a poškození na budově je patrné jen v místě údajného nárazu křehkého trupu letounu, zatímco v místě kde měly narazit sedmitunové motory, není patrné větší poškození, dokonce ani rozbitá okna.Oficiální místa ovšem snímky kde zasažená budova ještě stojí cenzurují a ukazují budovu až po jejím kolapsu, protože na budově krátce po zásahu, nejsou patrné žádné škody, jaké by musel náraz velkého dopravního letadla způsobit. Současně se měly všechny trosky i motory z titanové oceli v důsledku vysokých teplot vypařit.Obyčejné plechové kabelové cívky stojící hned vedle, se ovšem z nějakého důvodu nevypařily.Jedinými troskami na místě zásahu jsou jen malé kusy plechu a část motoru, které se taky z nějakého důvodu nevypařily, které ovšem prokazatelně vzhledem ke své velikosti, nemohly patřit dopravnímu letadlu.Pokud tedy v případě WTC je snad oficiální verze pro někoho uvěřitelná, v případě Pentagonu jen sotva.

V případě havárie u Shankswille, kde měl havarovat unesený let 93 údajně mířící na Washington, a kde měl být jeho cílem White House, je taky mírně řečeno mnoho podivností.Na místě jeho údajné havárie, podobně jako v případě Pentagonu, najdete sotva něco, co by jen připomínalo leteckou haváriji.Na místě se nacházela pouze hromada čehosi, co připomínalo nejspíše hromadu komunálního odpadu, ve vyhloubeném rigolu.Na místě však nebylo možno najít příliš mnoho něčeho, co by naznačovalo, že zde havarovalo velké dopravní letadlo.Nebyly nalezeny ani žádné lidské pozůstatky 44 osob na palubě, na což poukázal i místní koroner, který ovšem po nějaké době svoje tvrzení odvolal s tím, že došlo k omylu.Nevíme sice, jak může dojít k omylu, že někdo přehlédne desítky mrtvol, ale je zjevné, že to opět smrdí zásahem vyšších míst na sto honů.Oblíbené “vysvětlení” oficiálních míst s vypařením těl rovněž neobstojí, jelikož jsou známy případy nehod, kdy letoun narazil téměř kolmo po pádu do vývrtky na letištní plochu a těla obětí se přitom nevypařila.Zdá se tedy, že k vypařování těl a celých částí letadel docházelo údajně pouze v tento den.

Nyní Státní zástupce souhlasil s návrhem organizace Lawyers Comittee for 9/11 Inquiry předložit Velké porotě 52 stran jejich petice a 57 důkazních materiálů týkajících se demolice budov WTC 1, 2 a WTC 7.Je zde tak naděje, že když nic jiného, dojde k vyvrácení lživých oficiálních verzí, které mainstreamová média celé roky systematicky šíří.Za tyto pokroky pak můžeme být vděčni především současnému prezidentovi Trumpovi, za jehož vlády k nim došlo, zatímco za vlády všech jeho předchůdců, byly všechny snahy o revizi případů oficiálními místy sabotovány.Hlásné trouby demokratur by se tak měly pomalu začít obávat a rádi by jsme se tak dočkali toho, kdy bude muset prolhaná ČT placená z koncesionářských poplatků přiznat, že svým divákům za jejich peníze celé ty dlouhé roky bezskrupulozně lhala.