Mainstream opět připomíná konferenci ve Wannsee, jako důkaz konání předkládá směšný padělek


Podle trvrzení oficiální historiografie a mainstreamových zdrojů, které slouží jako prostředek k šíření této lživé propagandy (1), (2), bylo na konferenci ve Wannsee, která se měla konat 20. ledna 1942, plánována fyzická likvidace židovského etnika v Evropě (některé zdroje dnes uvádí, že o plánování na konferenci nešlo, což jen dokresluje, jaký má v této věci holokaustová historiografie chaos).Jako důkaz jejího konání, má pak sloužit takzvaný protokol z Wannsee, který obsahuje údajně plán koordinace a následného provedení genocidy Židů ve vyhlazovacích táborech východní Evropy.

fake-wannseeV prvé řadě je třeba uvést na pravou míru tvrzení, že dokumentu protokolu z Wannsee byla objevena pouze jedna kopie, jelikož je to lež.V roce 1947 jak se uvádí, byla “objevena” toliko verze dokumentu, který se dnes všude předkládá, jako důkaz, že nacistické Německo, něco takového vůbec plánovalo.Ve skutečnosti protokol z Wannsee – jeho první padělaná verze, byl předložen při procesu s 21 vedoucími diplomaty a úředníky.Tento padělek byl ovšem notně odfláknutý, takže ho dnes oficiální historiografie raději ignoruje.Tato verze například obsahovala runové znaky ϟϟ (Schutzstaffel) psané latinkou jako SS, což je pro každého, kdo se v nacistických dokumentech jen trochu orientuje nepřehlédnutelný “detail” a jasně ukazuje na padělání dokumentu, jelikož nacistické úřady používaly speciální psací stroje s runovými znaky.Dále je dokument psán primitivní němčinou, a chybí mu těměř všechny náležitosti úředního dokumentu – čímž se ovšem od “vylepšené” verze příliš neliší.Podle některých zdrojů existují ještě další verze, to je ovšem vzhledem k těmto dvoum zjevně odlišným verzím zcela nepodstatné.

Verze bez runových znaků byla tedy následně zavržena a byla “objevena” údajně na ministerstvu zahraničí verze další, která byla na tom o poznání lépe, alespoň tedy co se týká  runových znaků písmen SS.Bohužel pro holokaustovou loby, je i tato verze notně zfušovaná a může uspokojit jen opravdu někoho velmi najivního a nemůže obstát před žádným kritickým zkoumáním.Přestože je tato verze holokaustovou literaturou označována jako originál, jedná se podle jejího označení o 16. kopii z celkových třiceti, takže originálem být logicky nemůže a tato skutečnost zastánce její pravosti usvědčuje z podvodu.Navzdory tomu, mainstreamoví historici a závislá média tento dokument přijímají naprosto nekriticky jako nějakou svátost, jelikož podle holokaustové “logiky”, když existoval holokaust, musí existovat i jeho plán a opačně, což je ukázkový logický klam.A tak se jako argumenty využívají pouze dva předpoklady, které si navzájem dokazují platnost, odvolávaje se jeden na druhý a druhý na první.Tento vylepšený padělek pocházející údajně z ministerstva zahraničí, tedy už má opraveny do očí bijící znaky SS psané latinkou a jeho autor pro jeho sepsání použil originální psací stroj Olympia s těmito speciálními znaky, který se pro psaní těchto dokumentů v období Třetí říše používal.Nicméně opět zde nutně nasekal spoustu chyb, v důsledku nedostatečné znalosti jak základních úředních zvyklostí, tak německého jazyka, takže se od prvního pokusu v tomto směru nijak neodlišuje.

Dokumentu tak především chybí záhlaví, není uveden zasílací úřad a chybí datum, rozdělovník, spisová značka, místo vydání, podpis a psané iniciály.Dále postrádá veškeré nezbytné náležitosti protokolu: čas zahájení a skončení konference, uvedení pozvaných osob, které se nedostavily.Chybí razítko s datem přijetí ministerstvem zahraničí, které dnešní historiografie uvádí jako údajného příjemce této kopie.Mezi osobami, které se měly konference zůčastnit, pak chybí dokonce samotný Reinhard Heydrich, na kterého se jaksi zapomělo.Tady by jsme mohli skončit, jelikož bez těchto náležitostí, by se podobným cárem papíru v kterékoliv jiné záležitosti než je holokaust, odmítl zabývat kterýkoliv soud, jelikož je podle německého práva neplatný, což se v tomto případě ignoruje a navzdory těmto hrubým nedostatkům je považován za pravý.

To ovšem zdaleka není vše, co při jen trochu bližším pohledu, každého pozornějšího čtenáře praští do očí.Pokud pomineme to, že dokumentu chybí všechny náležitosti, které jinak nechybí u žádných prokazatelně pravých dokumentů z této doby, které se zabývají i mnohem banálnějšími zaléžitostmi, než je masová vražda šesti milionů lidí, je tu ještě velmi bizarní forma jazyka, kterou je dokument sepsán.Dokument obsahuje z pohledu němčiny, bizarní formulace, jako například “Bezüglich der Behandlung der Endlösung” –  pokud jde o zacházaní s konečným řešením na str. 9.Dále pak “privaten  Berufen” – svobodná povolání, což je německy špatně, správně freie Berufe str. 7.Před “usw” – a tak dále, se v němčině nepíše čárka, zatímco v angličtině před “etc” skoro vždycky.Rovněž velmi podivně působí poznámka “Italien einschl. Sardinien” –  Itálie včetně Sardinie na str. 6.Každé školou povinné evropské dítě ví, že Sardinie je součástí Itálie a není to třeba specielně zdůrazňovat.To může připadat potřebné snad jen někomu, kdo není Evropan a má tak mizerné znalosti evropského zeměpisu.Představa, že by tedy jakýkoliv nacistický úřad, kde si potrpěli na akuratesu ve všech směrech – v tomto případě údajně ministerstvo zahraničí, bral tento paskvil vůbec vážně a ne jen jako špatný vtip, je absurdní.

Mnohé termíny se pak v textu opakují až trapně často, což svědčí o autorově velmi omezené slovní zásobě, jakou disponují pouze malé děti, nebo někdo, kdo dobře neovládá daný jazyk.V dokumentu je podobných stylistických chyb celá řada, už z těchto ukázek je ovšem jasné, že dokument buď sepsalo dítě, nebo někdo s mizernou znalostí němčiny.V překladech do dalších jazyků včetně češtiny, jsou pak paradoxně tyto bizarnosti a hrubé stylistické chyby opraveny, takže se jedná o cílenou manipulaci s “historickým” materiálem, nicméně dokument tak díky tomu působí alespoň po stylistické stránce víceméně věrohodně, což se o původní německé verzi rozhodně říct nedá, ta působí vyloženě směšně.

Pokud by jsme ještě stále měli předpokládat, že dokument protokolu je skutečně pravý, po faktické stránce neobsahuje nic, co by jen naznačovalo, že má plánovat jakoukoliv přípravu na likvidaci kohokoliv, zmíněny pak nejsou ani údajné vyhlazovací tábory, které už měly podle holohoaxové legendy v té době existovat, ani způsob likvidace a jak naložit s mrtvolami, což by byl při udávaných mnohamilionových počtech docela problém i dnes.Tuto absenci konkrétních instrukcí v dokumentu, holokaustová historiografie “vysvětluje” tak, že organizátoři používali eufemismy, takže skutečný význam má být skryt.Tato hypotéza, že byly pro masové vraždění používány tyto krycí termíny, nelze ovšem prokázat, naopak prokazatelné skutečnosti ji vyvrací.Například tak termín “Sonderbehandlung” – zvláštní zacházení, který byl sice v některých případech použit jako označení pro popravy, byl ovšem v mnoha dalších situacích, použit i jako označení pro dezinfekci, karanténu, i nejrůznější tresty.Jednalo se tak zjevně o běžné slovní spojení, které bylo taky běžně používáno v různých situacích a rozhodně nebylo synonymem pro pouze jednu konkrétní činnost, jak se snaží dezinterpretovat holokaustoví historici, kteří si typicky pavědecky vybrali pouze jeden výklad, který podporuje jejich hypotézu a všechna nehodící se fakta zametli pod koberec a dělají že neexistují.

Je rovněž otázkou, jak by jednotlivé úřady i jednotlivci, byli schopni tato synonyma správně rozklíčovat bez příslušného manuálu, který se nikdy nenašel, což je také docela zvláštní, jelikož by musel být k dispozici na každém úřadu v mnoha exemplářích, a bez kterého by se celý, prý naprosto přesný a strojově pracující nacistický vraždící systém, ocitl nutně v chaosu.Skutečnost pak je taková, že se o žádný nacistický bezchybně fungující sytém nikdy nejednalo, nýbrž s počátkem války, přišla na řadu zoufalá improvizace, tedy činnost naprosto neplánovaná, která trvala až do konce konfliktu.Přestože je tak z počtů dostupné vojenské techniky a její kvality zjevná nepřipravenost Německa na válku s Francií, Británií a zvláště pak v Rusku, v případě vraždění milionů osob, bylo prý vše naprosto přesně naplánováno, jen nikdo neví kde a jak se tak stalo, jisté ale prý je, že se tak stalo.Samotné spojení “konečné řešení židovské otázky”, které pak oficiální historiografie neustále zarputile interpretuje jako nacistické označení pro likvidaci židovského etnika, pochází už z 19. století od Theodora Herzla, který jím chápal vznik židovské domoviny a nacisté tuto sionistickou snahu také od počátku 30. let významně podporovali.Opět tak nic neukazuje na to, že by tento termím měl mít význam nějaký jiný a žádné spojení s plánovaným, či jakýmkoliv jiným vražděním nelze prokázat a mainstreamová verze výkladu pak v tomto světle působí trapně, až přímo směšně.

Vykládat tedy  termín “konečné řešení židovské otázky” jako  eufemismus pro masové vyvraždění Židů, je zjevná dezinterpretace, kterou samozřejmě nelze doložit žádnými důkazy.Rovněž počet Židů – “11 Millionen Juden in Betracht”, tedy 11 milionů v nacistické moci uvedených v dokumentu je nesmyslný a zjevně vychází z tehdejších poválečných báchorek.I dnes všeobecně holokaustovými historiky uznávaný počet je max 7 milionů, reálně sa pak jednalo max o 3 miliony osob.Přestože ani nacistické instituce neměly k dispozici přesná čísla, sotva mohly dojít k takto absurdnímu počtu, který násobně převyšuje počty všech Židů které evidovaly, takže by to ukazovalo jen na to, že v nacistické vraždící mašinerii, neví pravá ruka, co dělá levá, což by rovněž zásadně zpochybňovalo, ono údajné přesné naplánování.I kdyby tedy byl dokumet pravý, tak by paradoxně ukazoval na to, že nacistická moc, která měla mít vše přesně a bezchybně naplánováno, neměla ani rámcový přehled o počtu Židů, které chtěla zlikvidovat, a sotva tak mohla něco plánovat, když tápala i v této základní otázce.

Absurdní situaci kolem tohoto “dokumentu” pak dokresluje skutečnost, že ani jeden z údajných účastníků konference, kde se měla plánovat genocida milionů Židů, nebyl za svou účast nikdy souzen, natož odsouzen.Dokonce ani Adolf Einchmann, nebyl v tomto směru obviněn ještě v 60. letech při procesu v Izraeli.V té době jako důkazy nacistických zločinů platily stínítka z židovské kůže, mýdlo z Židů a podobné bizarní holohoaxové rekvizity.Že se jedná o padělky, bylo ovšem díky testům DNA už jednoznačně prokázáno, aniž by se ovšem holohoaxová loby za tyto podvody omluvila.Musely tedy nastoupit poněkud sofistikovanější podvody, jakým je i protokol z Wannsee.

Přestože kritickému zhodnocení protokolu z Wannsee, bylo věnováno několik prací, oficiální historiografie je ignoruje a neustále operuje s tímto trapným fabrikátem plným hloupých chyb, který je více než odfláknutý a nemůže tak obstát ani při zběžném zkoumání.Korunu pak tomuto fiasku nasadil Helmut Kohl v roce 1987, když prohlásil, že tato konference „spustila vyhlazování Židů v německé sféře vlivu s byrokratickou dokonalostí“.Pokud by si text protokolu alespoň jednou přečetl zjistil by, že nepředstavuje žádnou byrokratickou dokonalost, nýbrž pouze tragikomickou sbírku absurdit, sepsanou tragikomickou formou německého jazyka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s