Británie se v referendu vymanila z diktatury bruselské EU


Občané Velké Británie (VB) ve včerejším referendu rozhodli, že VB bruselskou unii opustí.Mainstream pochopitelně poukazuje na údajné nevýhody, které brexit přinese, ve snaze zastavit hrozíci lavinu referend i v ostatních zemích EU, nicméně, že se ve skutečnosti jedná dolsova o vysvobození VB z diktatury bruselské EU, se už z mainstreamových médií samozřejmě nedozvíte.

eu.stop

Podle oficiální legendy šířené závislými médii, je cílem unie podporovat mír a blahobyt obyvatel, a zajistit svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob.Skutečné cíle EU jsou však naprosto odlišné od této legendy a deklarovaný volný pohyb osob, pak slouží především pro snadný a bezproblémový přesun imigračních vln, jak nám názorně ukázaly minulé měsíce.Přestože se bruselská EU před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie, nic není vzdálenější realitě.V demokracii by pak veškerá moc měla spočívat v rukách lidu.Princip “dělby moci” mezi tři mocenské složky – výkonnou, zákonodárnou a soudní – zaručuje kontrolu a rovnováhu před případným zneužitím.Tento fundamentální princip dělby moci v EU neexistuje a evropské národy  nemají ani kontrolu moci výkonné, ani kontrolu moci legislativní.To že EU takto funguje bez ohledu na základní principy demokracie, naplňuje skutkovou podstatu diktatury a moc lidu se tak přesunula do oblasti korporačních zájmů.

Za účelem zamaskování této reality, byl do Lisabonské smlouvy integrován článek 225, který  umožňuje parlamentu EU možnost požadovat na Komisi, aby mu předkládala návrhy legislativy, které ovšem komise může jednoduše odmítnout a lidem zvolený parlament EU, nemá tak právo na nezávislou tvorbu zákonů.Rozhodnutí exekutivy a veškeré legislativní aktivity, tak vykonává Komise EU a její přebujelý aparát, čítající desítky tisíc nadstandardně placených úředníků a tato armáda byrokratů, tak vytváří evropské zákony na objednávku korporací.

Podobně byl “zvolen” i prezident EU a ministr  zahraničí bruselské EU.Evropské národy byly vyloučeny z tohoto rozhodovacího procesu a noví evropští “monarchové” byli vybráni klikou elitních zástupců korporačních zájmů.Proces této volby je tak výsměchem demokracii a Evropa se tak vrací do dob středověku, kdy evropským národům vládli monarchové bez jakékoliv kontroly.”Volba” prezidenta EU tak nebyla žádnou volbou, ale nejspíše připomínala korunovaci nějaké feudální loutky.

Základními prvky na cestě korporací ke konsolidaci jejich moci v Evropě jsou jednotlivé smlouvy, které byly evropským národům vnuceny a o nichž neměly pochopitelně právo rozhodnout a neměly tak právo odmítnout rozhodnutí svých vlád, které takto zrušily práva a svobody voličů.Pokud by v EU byla skutečná demokracie, všichni občané unie by dostali jako první právo vyjádřit svou vůli prostřednictvím referenda a smlouvy by tak nejspíše nebyly nikdy podepsány, což se ale pochopitelně nestalo.

Maastrichtská smlouva 1992

Vznikla hospodářská a měnová unie, která korporacím umožnila vyšší stupeň ekonomické kontroly nad zeměmi EU.Byla nastolena společná zahraniční a bezpečnostní politika,
která poskytuje korporacím vyšší stupeň kontroly nad aktivitami všech zemí EU na mezinárodní a politické scéně.Byla  zavedena  politika “ochrany spotřebitele”, umožňující korporacím zneužívat ji jako záminky pro ochranu prosazování svých zájmů.Hlavním cílem bylo zajistit miliardové zisky prodejem patentovaných léčiv, které byly ohroženy prodejem nepatentovatelných přírodních produktů.

Amsterodamská smlouva 1997

Odsouhlasila program na vývoj aktivit Europolu (evropského policejního orgánu), čímž umožnila korporacím zintenzívnit kontrolu svobody Evropanů i přes hranice státu.Dále vyvinula všeobecnou bezpečnostní politiku za účelem postupné formulace všeobecné obranné politiky, čímž byly vyvinuty prostředky, s jejichž pomocí můžou korporace případně  dosáhnout vojenské kontroly na globální úrovni.

Smlouva z Nice 2001

Zavedla kvalifikovaný většinový volební systém v Evropské radě, čímž se ještě více omezila schopnost jednotlivých členských zemí EU vzepřít se zájmům korporací.Důsledkem bylo, že tři hlavní kartelové země – Německo, Francie a Velká Británie spolu s Itálií, se nyní velmi účinně dělí o moc v Radě.

Lisabonská smlouva 2009

Smlouva vytváří naprosto nedemokratické základy budoucí Evropy a je krokem směrem k
implementaci celoevropské diktatury.Odstranila rozdělení mocenských složek, čímž  eliminovala klíčovou a základní složku jakékoliv demokracie.Znemožnila  volit demokraticky prezidenta EU, namísto toho je prezident vybírán pžedstaviteli elit v zájmu korporací.Neexistuje možnost, aby lidé volili 27 člennou Komisi EU, namísto toho je podobně jako prezident jmenována politickou elitou v zájmu korporací a voliči nemají možnost ji sesadit, i když zneužívá své moci a potlačuje lidská práva.Lisabonská smlouva tak umožňuje, aby bruselská EU uzurpovala stále více moci, kterou si také sama udělí.Podle článku 7 protokolu o uplatnění zásad subsidiarity a proporcionality smlouva poskytuje národním parlamentů  pouze právo si ztěžovat na všechno, s čím nesouhlasí. Bruselská EU ovšem nemá sebemenší povinnost svá rozhodnutí měnit nebo rušit a může jakoukoliv stížnost v případě potřeby přehlasovat.Narozdíl od skutečné demokracie, evropský parlament nemá žádnou možnost svobodně iniciovat a uzákonit cokoliv v jakékoliv oblasti.Lisabonská smlouva je navíc “samododatková”, což  znamená, že do budoucna jí lze novelizovat bez konání mezivládních konferencí nebo konzultací občanů prostřednictvím referenda.Tato smlouva tak umožnila bruselské EU, vykonávat moc bez jakékoliv kontroly a jedná se tak o ztělesnění diktatury v její nejčistší formě.

Po tom, co se britským občanům na druhý pokus podařilo, se z této evropské diktatury vymanit, začínají se překvapivě ozývat hlasy o reformě EU, jelikož začíná být zřejmé, o co bruselké unii především jde.Je ovšem jasné, že jedinou možnou reformou EU, je její zrušení, respektive rozpad, jelikož diktaturu reformovat lze jen s těží a bez diktátorských pravomocí, nemá unie pro korporace žádný význam.Všem evropským národům tak britským referendem svitla naděje, že je ještě možné, se ze sevření bruselské korporátní diktatury vymanit a tato šance by  neměla být promarněna.

Advertisements

One thought on “Británie se v referendu vymanila z diktatury bruselské EU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s