Proč je potřeba paragraf chránící homosexuály


Jak informoval web ceska-justice.cz, dochází k novelizaci již stávajících gumových paragrafů, podle kterých  bude možné nyní trestat podněcování k nenávisti mimo jiné i k homosexuálům, včetně hanobení takovýchto jedinců.Co si představit pod pojmem hanobení, se pochopitelně z jejich definice nedovíte, jinak by tyto zákony ztratily onu vzácnou vlastnost univerzality, díky které se dají použít proti všem.Tato novelizace je pak zjevně čistě účelová, protože na ochranu homosexuálů, jako konečně kohokoliv jiného, dávno existuje § 184 – pomluva, podle kterého lze postihnout každého “kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu”.

LGBT-Stop

Zde je ovšem právě problém pro demokraturu v tom, že údaj musí být nepravdivý, takže je pro potřebu likvidace nepohodlných osob na základě šíření pravdivých, ale pro demokraturu nepřípustných informací nepoužitelný.Pomluva pak rovněž nelze použít v případě, kdy jsou tato fakta uváděna v souvislosti s větším počtem osob, ale pouze v případě osoby jediné.V normální společnosti je samozřejmě ochrana každého jednotlivce naprosto dostatečná, ovšem v demokratuře je potřeba dostatečně gumový paragraf i pro ochranu skupin.Že pak tyto paragrafy nebudou  sloužit k ochraně žádného jednotlivce, ale naopak k jeho pronásledování je nabíledni.

Na úvod nebude na škodu se seznámit s tím, jak homosexualitu prezentuje stávající establishment a jím řízená sluníčková media.Homosexualita byla vnímána během dějin různě.V některých obdobích byla tolerována, v jiných zase pronásledována.V obdobích rozmachu sexuálně nakažlivých chorob – zvláště syfilis, byli pochopitelně  homosexuálové a především skupiny jako MSM (muži mající sex s muži) vnímáni pro jejich časté střídání partnerů negativně, což se projevilo v náladách celé společnosti.Sluníčková media pochopitelně neopomenou nikdy v této souvislosti zmínit Hitlera a Mussolliniho, jako odstrašující příklady těch, kteří podporovali protihomosexuální zákony.Zákony stavící homosexuální praktiky mimo zákon, platily ovšem v prakticky celé Evropě a konkrétně v Československu až do 60. let dvacátého století.Dokonce i vzor dnešní demokracie T. G. Masaryk, se k homosexualitě vyjadřoval velmi nekompromisně a současně nelichotivě, ještě v době, kdy už zastával prezidentský úřad.Pro Masaryka tak byla homosexualita synonymem “svinstva a smrti” a milosti v případech deliktů homosexuelních zásadně neuděloval, ač v jiných případech, nebyl na udělování milostí skoupý.Pochopitelně tyto Masarykovy názory, které se nijak nelišily od názorů Hitlera a Mussolliniho, dnes demokratura důkladně tají, zatímco v případě Hilsneriády, ji dovolávat se Masarykovy autority už nesmrdí.

V druhé polovině 20. století, začaly zákony postihující homosexuální jednání ve většině rozvinutých zemí mizet.Nebylo to ani tak tím, že by se chování homosexuální menšiny nějak změnilo, ale v důsledku vymizení epidemií sexuálních chorob, díky rozšíření antibiotik.Přestože se počet nakažených syfilidou ve skupině MSM i v tomto století zvyšuje, není to celospolečenský problém, jako na počátku století dvacátého, kdy lidé v této době žijící, oprávněně vnímali homosexualitu, jako svinstvo a smrt, jak psal konečně i Masaryk.A tak ještě v 50. letech 20. století, byla homosexualita v prvním vydání Diagnostické a statistického manuálu duševních poruch (DSM), zařazena mezi sociopatické poruchy a v druhém vydání z roku 1968 mezi sexuální deviace.V roce 1992, už však nezařadila Světová zdravotnická organizace homosexualitu do nové, 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí.Podle současného názoru Americké asociace psychologů, je homosexualita normální a pozitivní varianta sexuální orientace.Jak vidno, názory “odborných” kruhů na homosexualitu se během pár desetiletí významně změnily, nicméně DSM je notoricky známo tím, že obsahuje množství tendenčních diagnoz, takže brát ho jako nějaký seriozní vědecký zdroj, lze jen s těží a dále tedy budeme zkoumat, co je podle asociace psychologů, na homosexualitě tak normální a především pozitivní.

V rámci objektivity, je ovšem ještě nutno, věnovat menší pozornost tomu, jak jsou establishmentem a sluníčkovými masmedii vnímáni odpůrci homosexuality, a co je vlastně podle oficiálně zastávané legendy, k odpírání těchto tendencí vede.Odpůrci homosexuality, jsou v drtivé většině případů, označováni jako homofobní, což je pro každého, kdo má minimálně elementární vzdělání, zjevný nesmysl, jelikož homofobie, by měl být strach ze stejného a nemá tedy s nějakou sexuální orientací nic společného.To paradoxně tyto antihomofobní zdroje uznávají, je pak ovšem otázkou, proč tento termín stále používají a jediným vysvětlením, proč používat termín, o kterém vím, že nedává žádný smysl a ani vlastně oficiálně neexistuje je, zblbnout nemyslící masy a vytvořit tak nálepku, pro onálepkování těch, kteří si dovolí homosexuální jedince kritizovat.

Homofobie je tedy podle oficiálních zdrojů termín, kterým se označuje strach z osob s homosexuální orientací, odpor nebo apriorní nedůvěra k nim, nebo jejich diskriminace.Berme to samozřejmě jako tendeční sluníčkovou definici, jelikož mnohým, přesto že jsou homosexuální jedinci odporní pro svůj stejně často odporný životní styl, těžko k nim budou cítit nenávist, nebo budou mít snahu je nějak diskriminovat – pokud se ovšem nenakazí HIV z krve nějakého MSM, který krev daroval.Tyto postoje jsou pak často označovány jako iracionální, což je zjevná snaha, aby veřejnost odpůrce homosexuality vnímala jako psychicky choré jedince.Provozovat homosexuální praktiky je přece v demokratuře přirozené a pozitivní a kdo tento názor nesdílí, bude sám označen za nemocného.Ale dost suchopárné teorie a pokročíme rovnou k faktům, která se z hlásných trub demokratury nikdy nedozvíte a která bude možné brzo zveřejnit, pouze s hrozbou inkvizice v zádech.

Aby jsme tedy fantasmagorická, nebo spíše lživá tvrzení zdrojů, které má demokratura v současnosti v EU pod palcem, uvedli na pravou míru, bude třeba pouze odcitovat statistická zjištění a to pochopitelně z relevantních zdrojů.Těmito zdroji tedy budou US vládní weby a také přímo web thedccenter.org, což je stránka LGBT Community (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby).

Pokud si nyní nechcete zkazit iluze o někerých svých známých, či dokonce příbuzných, tak dál raději nečtěte, je to opravdu jen pro silnější žaludky.

Thedccenter.org, což je web LGBT Community, uvádí následující skutečnosti:

MSM (muži mající sex s muži) tvoří velkou část jedinců, kteří byli HIV pozitivní ve Washingtonu v roce 2008.16,513 lidí v DC žilo s virem HIV, a 40% (6722) bylo MSM.

Více než 40% MSM nepoužilo kondom v poslední době když měli sex.

Dvě třetiny jedinců MSM  skupiny mělo partnera, kterého označilo jako náhodného.

Pokud to ještě někomu nestačí, tak zde jsou fakta dokonce přímo od cdc.gov, což je US vládní instituce.Jedná se o vládní studii z roku 2006 a jelikož je dosti obsáhlá, zmíníme zde skromně jen několik údajů, zbytek si případný laskavý zájemce jistě rád dohledá u samotného zdroje v odkaze.Tato zpráva shrnuje data získaná u 8,175 MSM.

Přibližně 1,1 milionu osob ve Spojených státech žije infikováno virem lidské imunodeficience (HIV). Více než polovina nakažených jsou muži, kteří mají sex s muži (MSM).

Nechráněný anální styk s mužským partnerem uvedlo 54% účastníků.

37% uvedlo, že mělo nechráněný anální sex s hlavním mužským partnerem.

25% uvedlo, že mělo nechráněný anální sex s příležitostným mužským partnerem.

Neinjekční užívání drog v průběhu posledních 12 měsíců uvedlo 46% účastníků.

Konkrétně 38% užilo marihuanu, kokain 18%, 13% patentky (dusitan amyl) a 11% extázi.

Dvě procenta účastníků přiznalo injekční užívání drog  posledních 12 měsících.90% bylo testováno na HIV během svého života, 62% bylo testováno během posledních 12 měsíců, 35% byl testován na syfilis v posledních 12 měsících a 18 % se podílelo na behaviorální intervenci HIV.

MSM se ve Spojených státech i nadále podílí na sexuálitě a užívání drog, které zvyšují riziko infekce HIV.Ačkoli mnoho MSM bylo testováno na HIV infekci, mnozí neprodělali očkování na hepatitidu, nebo testování na syfilis.

Z nových případů nákazy virem HIV v roce 2006, přibližně 53% byli muži, kteří mají sex s muži (MSM)

Jelikož pak životní styl homosexuálů je velmi rizikový a je velká pravděpodobnost, že jsou tito jedinci nakaženi nějakou chorobou, či jsou přímo HIV pozitivní, zdravotnické instituce i FDA, významně omezují možnost těchto jedinců darovat krev.To je vzhledem k údajně vědeckému závěru, americké psychologické společnosti, že je homosexuální orientace normální a především pozitivní, poměrně zvláštní rozhodnutí.Je tedy jasné, že tady lžou “odborníci” z psychiatrické společnosti a nebo lže ta krev.

Ještě v roce 2015 tak FDA doporučovala, aby MSM skupina byla doživotně vyloučena z možnosti darovat krev a toto omezení bylo následně sníženo na jeden rok bez styku mezi muži.Vzhledem k tomu, že FDA ještě před rokem pro jistotu doporučovala u MSM skupiny doživotní zákaz dárcovství krve, který platil více jak třicet let, jde o poměrně výrazný obrat a lze s úspěchem pochybovat, že je tato radikální změna, podložena opravdu pouze vědeckými argumenty a že zde nehrály roli i jiné vlivy.

Canadian Blood Services pak umožní darovat krev jedincům ze skupiny MSM jen v případě, pokud neměli sexuální styk s mužem minimálně pět let.Dříve platilo, že muži kteří měli styk s mužem od roku 1977, nebyli vůbec způsobilí darovat krev.Je tedy z této rozdílnosti zjevné, že to s těmi vědeckými důkazy nebude tak žhavé, když kanadské a americké zdravotnické instituce, se v této “bezpečné” lhůtě liší rovnou pětinásobně.

Pokud to tedy shrnem, muži, kteří mají sexuální styk s jinými muži, mají významný podíl na šíření HIV.Je tedy zjevné, že přesto, že se nejedená díky významným zásahům zdravotních orgánů o epidemii, homosexuální praktiky mezi muži, jsou stejně jako před více než sto lety v případě syfilidy, nemalým nebezpečím pro společnost.Z nějakých důvodů, se ovšem státní instituce pokouší tyto skutečnosti tutlat a veškeré náklady na léčbu těchto individuí a preventivní opatření, jdou na úkor poplatníků z jejich daní.Evropské demokratury, v kterých je situace sotva lepší (oficiální veřejně dostupné statistiky neexistují), pak dokonce zavádí zákony, které budou trestat ty, kteří si dovolí na chování těchto z velké části nakažených homosexuálů, úmyslně šířících smrtelné choroby (1), (2), (3), poukázat.Nenechte se ovšem zmást nějakými fakty, podle asociace psychologů, je homosexuální chování, především veskrze pozitivní.Je zde pochopitelně otázkou, pozitivní pro koho a jaké cíle.Pro zdraví společnosti ale sotva.

Advertisements