Protokoly sionských mudrců možná půjdou (opět) před soud


Přestože se mainstreamová media z nějakého důvodu o tom příliš nešíří, podle webu denikreferendum.cz, bylo podáno 21. ledna 2016 další trestní oznámení na Adama Bartoše, za podněcování nenávisti proti Židům.Jeden bod trestního oznámení také upozorňuje na to, že Bartoš rozšiřuje knihu „Protokoly sionských mudrců“.Toho čím měl Bartoš podle trestního oznámení zhřešit, je samozřejmě více, mimo jiné například, že si dovolil publikovat seznamy významných židovských osobností, což je v demokratuře nepřípustné, jelikož kdo je příslušníkem židovského etnika, se snaží demokartura z nějakého důvodu úzkostlivě tajit.Dále si také dovolil tvrdt, že Hilsner zabil Anežku Hrůzovou.To, že Hilsner byl pravomocně odsouzen a rozsudek nebyl nikdy zrušen, v inkviziční demokratuře ovšem nehraje roli a kdo si to dovolí připomenout, může si snadno vysloužit trestní oznámení, za podněcování nenávisti vůči Židům.Nás ovšem ze všech těch hříchů, z kterých je viněn, budou nyní zajímat především právě ony Protokoly sionských mudrců, které podle trestního oznámení, patří k nejznámější antisemitské literatuře.

Protocols

Protokoly sionských mudrců jsou podle oficiální historiografie údajně zfalšovaný text plánu na dosažení globální nadvlády židovského národa.Kniha se dá zakoupit na internetu, a není nám známo, že by její šíření bylo jakkoliv soudně omezeno, natož zakázáno, takže je dost bizarní, že je zmíněna v trestním oznámení na Adama Bartoše.Zřejmě půjde o snahu jistých sil, prostřednictvím Bartoše, který je demokraturou onálepkovaný antisemita právě v souvislosti s připomínáním více jak sto let staré vraždy v Polné, distribuci této knihy legální cestou znemožnit.

Co se pak týká původu tohoto materiálu, který byl poprvé vydán v roce 1903 v carském Rusku, měl podle oficiální legendy  vzniknout na objednávku carské ochranky.To je ovšem velmi pochybné, jelikož pro to neexistuje žádný důkaz, a některé zdroje, přestože trvají na tom že se jedná o padělek, souvislost s autorstvím carské ochranky vůbec nezmiňují.Samotné protokoly, byly pak v důsledku skupování a následného ničení  všech vydání, až do roku 1920 veřejnosti prakticky neznámé.

Skutečné autory Protokolů, tak půjde sotva po tolika letech s jistotou dohledat, nicméně kdo je autorem, nebo autory tohoto materiálu není ani tak podstatné.Podstatné je, odkud myšlenky v textu obsažené pochází, a jestli opravdu mají původ u židovských autorů, nebo se jedná jen o výmysl, tedy podvod.Nejde tedy vůbec o původ onoho materiálu, ale o původ jeho obsahu.Kdo ho nakonec sepsal, či přepsal a zajistil jeho zveřejnění, je v důsledku naprosto bezvýznamné.

Jediná možnost, jak tedy prokázat, že myšlenky a návody formulované v Protokolech sionských mudrců, pochází původně skutečně od židovských autorů a nikoliv, že si je někdo vycucal z prstu ve snaze, židovské etnikum falešně obvinit, je dohledat je v  dílech a vyjádřeních samotných židovských autorů.Samozřejmě, to že něco podobného před vydáním Protokolů sepsal někde nějaký neznámý Žid, by ještě nedokazovalo, že tyto myšlenky jsou v židovském etniku nějak rozšířeny, a proto bude nutné je dohledat v dílech některých známých židovských osobností.Zaměříme se tedy přímo nejen na spisy jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších příslušníků židovského národa, nejvýznamnějšího představitele sionismu a současně duchovního otce dnešního státu Izrael, Theodora Herzla, ale i na vyjádření a díla několika dalších židovských osobností té doby.

Herzl:

“Státní burzovní monopol mi nyní připadá jako geniální řešení. Takto mohu bez obav učinit z hlavního města (Jeruzaléma) nejpřednější místo světového peněžního trhu. Až budeme tam venku (v Palestině), budou se jistě tanečníci kolem zlatého telete bouřit, že je nehodláme pustit k burze. Nechám je vyhnat na ulici a v parlamentě slavnostně prohlásím: Toto bylo dobré pro dobu našeho zajetí mezi Nežidy. Tehdy byly burzovní spekulace omluvitelné, ba prospěšné…”

Protokoly:

“Jakmile my budeme pány, všechny tyto finanční podvody zmizí, protože by byly proti našim vlastním zájmům. Zrušíme rovněž všechny burzy, neboť nemůžeme připustit, aby bylo naše panství podlamováno změnami cen státních papírů. Zákonem zajistíme, aby kolísání kursů cenných papírů nemohlo podrývat autoritu naší vlády.”

Herzl:

V Denících I, str. 59, poznamenává:

„Nechám také zřídit tajnou policii proti těmto zlořádům.”

“V případě publikování mého díla vypusťte všechny pasáže o vládních a mocenských  metodách.  Lid  sice  musí  být  veden  k  principům  dobra,  ale  způsoby  jeho uskutečňování nemusí znát. Až já tady nebudu, musejí být všechny vládní zásady z veřejných knižních vydání vyjmuty a uloženy odděleně v tajném státním archivu.Smí je číst jen vládce a jeho kancléř.”

Protokoly:

„Panovníkovy záměry pro přítomnost a tím spíše pro budoucnost, musejí zůstat utajeny i jeho nejdůvěrnějším rádcům. Jenom sám panovník a tři zasvěcenci budou znát tyto plány.”

Herzl:

Deníky I, str. 92:

„Musíme obezřele předcházet jakémukoli nebezpečí tajného spolčování.”

Protokoly:

“Popravíme každého, kdo by chtěl náš nástup světovlády přivítat se zbraní v ruce. Založení jakékoli nové tajné organizace bude rovněž potrestáno smrtí.”

Herzl:

V Denících I (str. 144-210) popisuje Herzl svůj plán formou oslovení Rothschildů:

“Nevím, zda si vlády uvědomují, že dům Rothschildů představuje světové nebezpečí. Bez vás se nemohou vést války, a když chtějí uzavřít mír, musí se vyčkat vašich pokynů. My v židovském státě nebudeme váš hrůzu nahánějící majetek a vaši moc již od začátku trpět, protože by rdousily naši hospodářskou a politickou svobodu.”

Protokoly sionských mudrců (20,28):

„Pochopíte, že takové finanční hospodářství, které jsme Nežidům doporučili, nebudeme u nás trpět.”  

Herzl:

(Židovský stát, str. 61.)

„Pokusy o přivandrování nežidovských pracovních otroků bude Society umět potlačovat prostřednictvím neposkytování práce židovskými zaměstnavateli, omezováním možnosti pohybu a podobnými prostředky.”

Tyto Herzlovy návody, byly v Izraeli také realizovány (1), (2)

(Deníky I, str. 108.)

„Jestliže budeme muset vkročit i do oblastí, kde žijí pro Židy nezvyklá divoká zvířata, například jedovatí hadi a podobně, pak použiji domorodců k vyhubení těchto zvířat, a teprve potom je odsunu do průchozích zemí.”

Zde Herzl odkrývá dvojí morálku, tedy jednu pro židovské etnikum a druhou pro nežidovské obyvtelstvo.V Protokolech je to pak řečeno také jasně:

„Nesmíme se příliš starat o to, co je dobré a morální, ale spíše co je nutné a (pro nás) užitečné”

Herzl:

Der Judenstaat, 4. vydání, str. 25

„Cestou  dolů  převratně  proletarizováni,  staneme  se  poddůstojníky  revolučních stran, a současně poroste strašná moc našich peněz.”

Samozřejmě že Protokoly neobsahují pouze Herzlovy myšlenky, jde o jakýsi výběr rad a doporučení, která lze najít v mnoha různých  materiálech dalších židovských autorů.

Simon-Tov Yacoel tak ve své knize Israël Réflexions sur la grande guerre et l’avenir des peuples str. 9 píše:

„Říkat, že válka je vedena proto, aby osvobodila svět od tyranií a dovedla ho ke  svobodě, je  těžkým  omylem,  podivným  projevem  pokrytectví.  Lid  nebude nikdy svobodný – rozhodně ne dříve, než zlomí okovy, kterými je spoután. Důkaz? Každý velký národ vždy zotročoval jiný, menší nebo slabší. Tak má Francie svou Korsiku, Anglie Irsko, Srbsko Černou Horu – a krátce řečeno, Izrael má celé lidstvo jako otroka.”

Adolphe  Crémieux, Archives Israélites 1861, č. 25

Národnosti musí zmizet! Náboženství musí zaniknout! Izrael ale nikdy ne-
zanikne, neboť tento malý národ je vyvolencem Božím.”

Program Alliance Israélite Universelle, je shodný s programem Protokolů sionských mudrců

The Jewish World z 16. ledna 1919:

„Mezinárodní Židovstvo donutilo Evropu k válce nejen proto, aby se nesmírně obohatilo,  ale  také  aby  jejím  prostřednictvím  začalo  novou  židovskou  světovou válku.”

Prezident světové sionistické organizace, dr. Chaim Weizmann, Jüdische Rundschau, 1920, č. 4:

„Řekli jsme rozhodujícím osobnostem: Budeme v Palestině, ať se vám to líbí nebo ne, ať si to přejete nebo ne. Můžete náš příchod (do Palestiny) urychlit nebo oddálit, ale pro vás bude lepší, když nám budete nápomocni, protože jinak se naše budovatelská síla změní v ničivou a celý svět se ocitne v troskách!”

Weizmann tak vyslovil téměř přesně to, co říkají i Protokoly  (7,3):

„Při jakémkoli odporu nějakého státu vůči nám musíme být vždy schopni vyhlásit mu válku prostřednictvím jeho sousedů. Kdyby se však tito sousedé proti nám spojili, odpovíme jim válkou všeobecnou.”

Baruch Levi psal Karlu Marxovi, Revue de Paris, roč. 35

 „V nově organizované lidské společnosti budou synové Izraele všude vedoucím elementem, zvláště když se jim podaří dostat masy pracujících pod své vedení. Vlády národů, které budou tvořit světovou republiku, se prostřednictvím vítězství proletariátu dostanou všude do rukou  Židů.Vládnoucí  židovskou rasou bude všude zrušeno soukromé vlastnictví a Židé budou spravovat státní majetek. Takto budou naplněna proroctví  Talmudu,  že v čase příchodu Mesiáše budou vlastnit klíče k bohatství všech národů světa.”

Tady Levi stručně popsal obsah Protokolů

Bernard Lazare píše ve svém L’Antisémitisme:

„Je mimo pochybnost, že (Židé) svým zlatem, svojí energií a talentem podporovali  evropské  revoluce.  V  průběhu  těchto  let  jejich  bankéři,  průmyslníci,  básníci  a spisovatelé byli vůdci revolucí. I když se hlásili k různým idejím, usilovali o stejný cíl. Když pracovali pro vítězství liberalismu, pracovali především sami pro sebe.”

Francouzsko-židovský učenec Isidore Loeb, La littérature des Pauvres dans la Bible, Paříž 1892:

 „Bohatství všech národů se dostane do rukou  Židů. Tyto národy budou jako zajatci v řetězech poslouchat židovský národ, budou se před ním klanět, králové budou vychovávat jeho děti a princezny Nežidů budou chůvami. Židé budou vládnout všem národům, povolají k sobě i národy, jež jsou jim neznámé, a které k nim budou spěchat. Bohatství moří a poklady těchto národů přejdou na Židy. Města a národy, které nebudou chtít Židům sloužit, budou zničeny.”

Oskar Levy, The World Significance of the Russian Revolution by Pitt-Rivers, Oxford 1920, str. VI a X:

„Všechen neklid a sektářství vyvěrá výhradně ze židovského pramene z toho jednoduchého důvodu, že semitské ideje mají ke konci dobýt svět. … My Židé nejsme nic jiného než ti, kteří svět ničí a kazí, my jsme jeho žháři a kati.”

Dokonce i Heinrich Heine, který je všude prezentovaný jako německý básník přesto, že byl židovského původu, se vyjadřoval v duchu Protokolů, když napsal:

Když se rozšlápne myšlenková štěnice, zanechává pak po sobě smrad, vnímatelný po tisíc let. Jednou takovou myšlenkou je křesťanství, které bylo rozšlápnuto již před osmnácti stoletími, a nám, ubohým Židům, od té doby stále ještě zamořuje vzduch.”

Herzlovy myšlenky, které si zapsal ve svých denících, nebo je formuloval v některých svých dalších spisech, tak lze prokazatelně dohledat i v Protokolech sionských mudrců.I mnohé další židovské zdroje a prohlášení významných židovských osobností, zřetelně korespondují s myšlenkami obsaženými v Protokolech.A nejedná se o žádné několik set let staré citáty z Talmudu, které by se daly odbýt tvrzením, že už dávno ztratily platnost, ale o citáty židovských osobností konce 19. století, tedy doby, ze které pochází i Protokoly.Autoři protokolů, tak mohli čerpat z volně přístupných myšlenek významných osobností židovského národa a nemuseli tak ani někde ve spěchu a skrytě, opisovat tajné prohlášení, které mělo vzniknout na tajném jednání sionistického kongresu.To je přirozeně v demokratuře třeba před veřejností tajit, a proto jsou Protokoly opakovaně označovány prodejnými politiky demokratur, jako padělky a snahy o znemožnění  jejich dostupnosti, jak vidno, stále neustávají a zřejmě hned tak neustanou.Ironií pak je, že obsah samotných protokolů, je oproti vyjádřením mnoha židovských osobností včetně Herzla, ještě poměrně umírněný.

Pokud pak dáme slovo těm, kteří obsah Protokolů označují jako smyšlenky, respektive podvrh, dozvíme se zajímavé věci.Podle nich, Protokoly neobsahují nic nového, s čímž se dá nakonec i souhlasit, jelikož mnohé židovské osobnosti své spisy vydaly i mnoho let před vydáním Protokolů, ale jsou to prý dokonce pouze velmi dobře seskládané a z kontextu vytrhané texty jiných autorů, které měly ve své původní formě charakter politických satir a fejetonů.Toto “vysvětlení” pak může uspokojit jen někoho negramotného, kdo si není schopen dohledat politické názory a doporučení Herzlova a výlevy Weizmanna, které svou agresivitou překonávají i samotné Protokoly.Opravdu jen velký důvěřivec, či spíše hlupák, by toto “vysvětlení” mohl přijmout a považovat Herzlovy deníky a knihy, a Weizmannovy filipiky v Jüdische Rundschau, za nevinné politické satiry a fejetony.Už jen to, že budoucí tvůrci izraelské politiky, Herzlova doporučení vzali smrtelně vážně dokazuje, že se o jakési bezvýznamné fejetony, či satiry, rozhodně nejednalo.

Když se pak ještě vrátíme k samotnému trestnímu oznámení na A. Bartoše, je opravdu humorné, že jsou v něm Protokoly sionských mudrců označeny, jako antisemitská literatura, když jen opravdu malá ukázka různých prohlášení a textů významných židovských osobností jasně dokazuje, že protokoly jsou jen jejich volným přepisem.Pokud jsou tedy antisemitské Protokoly, musí být nutně antisemitské i texty Herzlovy, Weizmannovy a mnoha dalších židovských autorů.O těch se ale jaksi v trestním oznámení nic nepíše.Jedná se tak opět o zjevnou snahu manipulovat, či spíše přímo obelhávat veřejnost, když se znovu přímo nehorázně překrucují fakta a je zde navíc snaha, zlegitimizovat tyto lži soudním štemplem, podobně jako v případě svatého holokaustu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s