Uděluje Sisyfos Bludné balvany na něčí objednávku?


Předně bude dobré si ujasnit, co to spolek Sisyfos vlastně je a co je jeho cílem.Sysifos má být především klubem skeptiků, tedy pochybovačů.A jak hlásá i moto našeho webu, je pochybování počátkem moudrosti a bez zpochybňování by neexistoval žádný vědecký pokrok, jelikož vědecké bádání je založeno na zpochybňování stávajících teorií.Jen díky tomuto principu, věda neakceptovala například dogma, že letadlo těžší než vzduch nemůže vzlétnout, které svého času, zastávala většina vědecké obce.V tomto směru lze Sisyfos sotva co vytknout, nicméně se zde objevila jedna vyjímka, u které Sisyfos  tuto zásadu z nějakých důvodů opustil a začíná tak připomínat, spíše klub dogmatiků.

beware_of_dogmaTouto vyjímkou je očkování, jehož význam a efektivitu si dovolila zpochybnit MUDr. Eleková a vysloužila si tak od klubu Sisyfos, Bludný balvan.Eleková přitom udělala jen to, že byla jako každý správný vědecký pracovník, ochotná zpochybnit nějaké tvrzení, které je všeobecně považováno za nezpochybnitelné.A Sisyfos, namísto toho, aby ji za její skepticismus ocenil, jí udělil balvan, což je v případě klubu skeptiků, opravdu bizarní jednání.

Jelikož nás zajímalo, na základě čeho, Sisyfos Elekovou takto “ocenil”, když tento klub má pochybování v popisu práce, hledali jsem na jejich webu nějaké vysvětlení a našli článek, Mýty a legendy antivakcinačního hnutí.Jelikož se tento článek nachází přímo na  webu klubu skeptiků, dovolíme si v tomto případě  předpokládat, že reprezentuje jejich názor na problematiku očkování.Přestože je to článek poměrně obsáhlý, papouškuje pouze notoricky známá tvrzení, která používá vakcinační loby, už dlouhá desetiletí.Jeden by si až mohl říct, že Sisyfos brání očkovací dogma do roztrhání těla.Autor se samozřejmě snaží tato tvrzení podpořit jistými argumenty, takže se na některé z nich, podíváme podrobněji.

Černý kašel

Jedním z argumentů na podporu  účinnosti očkování ve zmíněném článku, má být jeho zásluha na vymýcení černého kašle.Autor ovšem pojal celou problematiku silně povrchně, a to tak, že podstatná fakta prostě vynechal.Z dostupných statistických dat je totiž zřejmé, že očkování nemělo na vymizení černého kašle žádný vliv, tedy rozhodně ne pozitivní.V Německu v letech 1946 až 1952 klesal počet onemocnění i úmrtí a zavedení očkování pomocí očkovací látky proti černému kašli „P” v roce 1953, ani zavedení kombinované očkovací látky záškrt – černý kašel – tetanus „DPT” nemělo viditelný vliv na pokles počtu onemocnění, naopak bylo zaznamenáno zpomalení ústupu, či dokonce nárust.Stejně tak ve Švýcarsku, kde se díky jeho neutralitě v obou válkách pokles výskytu nezastavil, došlo v roce 1945, kdy bylo zavedeno očkování,  k přerušení příznivého ústupového trendu.Je tedy zřejmé, že zavedení očkování nejen že pokles výskytu choroby a úmrtí  na ni nezajistilo, ani nezrychlilo, ale naopak zpomalilo.

Záškrt

Další chorobou, která ja často uváděna, jako zářný příklad účinnosti očkování, a není tomu jinak ani ve zmíněném článku, je záškrt.Realita se ovšem diametrálně liší od toho, co hlásá očkovací loby a její poskoci.Počet onemocnění na záškrt klesal od roku 1918  z 100 000 na 25 000 případů.V roce 1925 bylo zavedeno očkování proti záškrtu.Po té začal kontinuálně vzrůstat počet onemocnění.Po skončení války v roce 1945, začal výskyt záškrtu opět klesat, přestože se neočkovalo vůbec, nebo velmi málo.Také masové očkovací akce v letech 1970 – 80 přinesly pouze přerušení  pravidelného úbytku případů.

Poliomyelitida

Obrna je co se týká propagace úspěšnosti očkování evergreenem.Bohužel pokud se obeznámíme s realitou, kterou zastánci vakcinace z pochopitelných důvodů zamlčují, zjistíme, že se jedná o frašku.Na poklesu “výskytu” obrny, má zásluhu především zásadní rozdílnost v diagnostice v době před očkováním a v době po jeho zahájení.Zatímco před zahájením očkování se za obrnu považovaly všechny případy i jen částečného a dočasného ochrnutí, po jeho zahájení byla diagnostika mnohem přísnější a za obrnu byly považovány jen případy trvalého, nebo dlouhodobého ochrnutí.Před rokem 1955 se tak v USA za paralytické  polio považovalo v souladě s kritérii WHO, když pacient zaznamenal paralýzu trvající alespoň 24 hodin a nemusela se objevit rezidualní paralýza.Po změně kritérií, diagnózu paralytické polio dostalo jen takové onemocnění, kde paralýza trvala 30 – 60 dní  a prokázala se reziduál­ní paralýza při dvou  vyšetřeních, a  to 10 – ­20 a  50­ – 70 dní od začátku onemocnění.Dále se před rokem 1955, diagnóza stanovovala pouze na základě klinických příznaků, po roce 1955, už diagnóza vyžadovala laboratorní potvrzení.Jen v důsledku této změny diagnostických kritérií, se tak musel výskyt diagnostikované obrny logicky snížit řádově, bez ohledu na další faktory.Jednoduše řečeno, velká část případů, která byla před rokem 1955 považována za obrnu, jí ve skutečnosti nebyla a k snížení jejího výskytu, tak mohlo dojít po zahájení vakcinace, jedině na papíře.Data Spolkového statistického úřadu ukazují, že zavedení očkování Virenolem zvýšilo úmrtnost na obrnu a po jeho ukončení došlo k jejímu snížení.

Hliník a další látky

Autor článku na Sysifos se snaží argumentovat, že hliník přidávaný do vakcín je neškodný, jelikož je používaný už od 20. let minulého století a že se běžně nachází v potravinách a ve vodě, v ještě vyšších dávkách.Nicméně zatímco hliník přijímaný v potravě a ve vodě nebezpečí nepředstavuje, v případě aplikace prostřednictvím vakcín, se to rozhodně říct nedá.

Především je toto hodnocení opět povrchní a autor ignoruje výzkumy, které ukazují, že hliník je nebezpečný neurotoxin.Jakmile se hliník dostane do krevního oběhu, nezůstává tam nečinně kolovat, ale rychle se váže na tělesné nosiče a zapojuje se do procesů v těle, které narušuje.Překonává hematoencefalickou bariéru, která je navíc u malých dětí nedovinutá.Nezanedbatelným faktorem je pak také  synergická toxicita, tedy vzájemné působení různých složek vakcín.Například pokud podáte potkanům dávku olova, která zabije 1% z nich, a dávku rtutě, která zabije 1% z nich, tak kombinace obou je 100% smrtelná.Pokud vás tedy někdo ujišťuje, že konkrétní výrobek, obsahuje jen neškodné množství dané látky, zkuste se zamyslet, kolik ještě podobných výrobků používáte, či užíváte a jaký látky v nich, asi mají synergický, nebo – li koktejlový efekt.A je třeba si uvědomit, že jen vakcíny obsahují těchto látek hned několik.Hliník je pak přítomen nejen ve vakcínách, ale i ve většině kosmetických přípravků, hygienických potřebách, i mnoha lécích.

Mnohé z těchto složek pak otevírají hematoencefalickou bariéru a umožňují snadnější průnik toxinů do mozku.FDA pak na svém webu uvádí, že studie prokázala, že riziko pro kojence je v případě hliníku ve vakcínách extrémně malé.Není tedy žádné, jak tvrdí autor článku na Sisyfos a nebo dokonce v rozhovoru pro iDnes vakcinolog Prymula.Ten dokonce tvrdí, že “role hliníku není doposud zdokumentována”, což je v zásadním rozporu s závěry FDA.FDA samozřejmě používá osvědčené gumové termíny, jako “extremely low risk”, pod čímž si lze představit cokoli, jen ne nic konkrétního.Poškodí tedy hliník ve vakcínách každého tisícího, stého, nebo dokonce každého desátého kojence?To se pochopitelně od FDA nedozvíme, protože to se absolutním číslům vyhýbá, jako čert kříži.Důležité tak je, že FDA nebezpečnost hliníku zná a přiznává, že nebezpečí existuje, ale musí to podat poněkud zaobaleně, aby nezpůsobilo paniku a neohrozilo tak samotnou vakcinaci.Na druhou stranu si musí chránit zadek, před případnými žalobami.Ti co pak tvrdí, že hliník ve vakcínách nebezpečí nepředstavuje, jednoduše lžou.O působení hliníku a jeho sloučenin ještě nevíme zdaleka všechno, nicméně ujištění o jejich neškodnosti ve světle posledních výzkumů, se rovná hazardu se zdravím těch, kterým jsou vakcíny aplikovány.

Imunita a alergie

Autor článku používá demagogické analogie, které zde nemají místo, když píše: “Tvrdit tak, že očkování, tj. aplikace imunogenních látek, oslabuje/vyčerpává imunitu je podobné, jako tvrdit že dýchání oslabuje plíce, jídlo vyčerpává střeva nebo že myšlení poškozuje mozek.”Ano, imunitní reakce, myšlení, trávení a dýchání, jsou podle autora podobné procesy, takže je lze vzájemně srovnávat.O tomto tématu by šlo napsat další obsáhlý článek, čí spíše knihu, ale už jen to, že trávení je metabolický proces a myšlení mentální činnost naznačuje, že autor nás mystifikuje.Funkci imunitního systému vykonávají předevšim dvě složky, a to buňková a humorální.Aktivace jedné, znamená útlum druhé.Při onemocnění nejdříve obvykle nastupuje buňková imunita, která zvládá většinu infekcí až v druhé fázi se zapojuje humorální, která zajistí produkci protilátek.V měsících po narození, ještě nejsou funkce obou složek zdaleka plně vyvinuté a neustálé dlouhodobé dráždění hliníkovými adjuvanty, brání rozvinutí buňkové imunity.Známý je také fakt, že hliník způsobuje produkci protilátek, které se spojují s alergiemi.Při testech na zvířatech, se experimentální modely, neobejdou bez hliníkového adjuvantu.

Tyto příklady manipulace obsažené v článku na webu Sisyfos jsou tak dostačující na to, aby bylo zřejmé, že jeho autor pominul významná fakta, která staví očkování do zcela jiného světla.To že pak je tento článek zveřejněn na webu skeptiků, je výsměchem objektivitě a nelze to vysvětlit jinak, než zájmy někoho, stojícího v pozadí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s